Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Cafe Bolden ved Ålholmhallen

Tirsdag den 20/2 2023 klokken 19:30

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent og referent
 2. 2. Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 3. 3. Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 4. 4. Information om det fastlagte budget
 5. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 6. 6. Indkomne forslag
 7. Valg:
 8. Næstformand – Kasserer
 9. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Revisor
 11. 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling indsendes til formanden (thuepoulsen@youmail.dk) senest den. 13/2 2021

Noter

7. Valg:

a. Formand - Sekretær:

1. Næstformanden genopstiller
2. Kasserer genopstiller

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Der er 2 medlemmer medlem på valg.

Casper Plambech genopstiller

Achim Kohnle ønsker ikke genvalg

c. Revisor

Der skal vælges en revisor for 1 år

Generalforsamling i Cafe Bolden ved Ålholmhallen

Mandag den 21/2 2022

 

Referat

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
 • Information om det fastlagte budget
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg:  
 • Eventuelt

Gert og Lone blev valgt.

Beretning for Året 2021

2021 har også været et træls år, Corona har givet os udfordringer og der har været ting vi kan gøre bedre, men vi har faktisk klaret det ret godt.

Vores medlemstal, er ved opgørelsen i afslutningen af 2021 oppe på over 500 medlemmer, og det er faktisk rigtig flot. Vi er en af byens største fodboldklubber.

Det enormt store arbejde der bliver lagt af vores trænere til hver træning sammen med klubbens klare holdninger om at være en bredde klub forankret i lokalsamfundet er årsagerne. Det er selvfølgelig ikke uden betydning, at vores lokalsamfund vokser med udvidelsen af Ullerød byen, og det kan derfor også forventes at vi får flere medlemmer i 2022.

Vi var også sammen med vægtløftningen involveret i et projekt for unge lokalområdet, projektet hedder ” Stærkere - Sjovere – Sammen” og går ud på at uddanne unge aktivitetsagenter til at igangsætte fællesskabende aktiviteter for børn i områderne omkring Sophienborg og Skoleparken. Dette projekt er ikke rigtig blevet til noget, Dette skyldes sikkert at projektet blev designet af projektfolk efter hvad man kunne søge midler til og der derfor blev lavet en presset og urealistisk tidsplan. Disse projekter kræver involvering nedefra, altså medlemmer og trænere, og ikke kun projektfolk og bestyrelsesmedlemmer

Vi har rigtig mange trænere og det er dejligt, men der er årgange hvor vi er lidt tyndt besat, og der er derfor en opgave for bestyrelsen i det kommende år at finde måde at forbedre rekrutteringen af trænere til specielt de lidt ældre årgange, John og Tulle er jo fantastiske til at starte årgangene op, men det er lidt svært at få suppleret op med trænere når der er nogen der falder fra.

Det er værd lige at nævne Kerteminde Cup, som er blevet en tradition at Ålholm fodbold deltager i. Det er klart årets højdepunkt. Det var desværre ikke muligt at deltage i Kerteminde Cup i 2021.  Men vi håber at det kan lader sig gøre i 2022, og vi er allerede i gang med planlægningen og tilmeldingen er åbnet.

Uden af foregribe næste punkt på generalforsamlingen kan jeg da afslører at uden penge kan det jo ikke hænge sammen. Men udgifterne til turneringer, dommere og ikke mindst Kerteminde har i sagens natur været mindre i år.

Vi satte sidste år et projekt i søen, med et kombineret læskur, og boldrum ved banerne, så der kan etableres udsalg, og varme stue under kampe og stævner. Det er nu blevet færdig og bliver flittigt brugt.

Jeg vil også lige komme med en lille bøn til alle aktive i klubben, fordi vi har i Ålholm ingen  der er ansat, så når træner, spiller eller en forælder glemmer et eller andet, det være sig at låse til hallen, at afmelde dommer, at flytte en kamp før i sidste øjeblik, rydde op efter sig selv i materiale rum boldrum eller omklædning, eller måske bare at betale kontingent, Ja så er der en anden frivillig der får lidt mere arbejde.

Der har også været en masse ekstra opgaver i den tid vi har kunnet træne under Corona, og trænere og forældre skal have en stor tak for at udvise tålmodighed., men vi må have

Et af ofrene for Corona har været vores trænerfest, det er blevet udskudt til efteråret, og der kommer invitationer når bestyrelsen har fået, det sat på skinner.

Vi har desværre mistet to ungdomshold i sæsonen, måske kunne vi have grebet ind og reddet stumperne hvis bestyrelsen havde været opmærksom på udfordringerne, hvilket vi desværre ikke var. Der ligger en opgave i fremtiden for bestyrelsen at understøtte de hold der har udfordringer. Men det er så også vigtigt at trænere, forældre eller spillere henvender sig til bestyrelsen hvis de oplever udfordringer, så vi kan tage action inde udfordringerne bliver til store problemer.

Men alt i alt et rigtig fint år for Ålholm fodbold. og stor tak for indsatsen til alle som bar, ikke mindst Ålholms venner som igen i år, med deres rundhåndede tilskud, var med til at sikre at vores forening kunne lave så mange aktiviteter for vores unge medlemmer. Jeg vil lige benytte lejligheden til at opfordre jer til at melder jer ind i vennerne.

Når jeg nu har sagt tak så mange gange skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på vores træner fest, bliver udskudt til efteråret igen i år, jeg håber at alle vores trænere og ledere vil deltage.

Beretningen blev sat til debat og godkendt.

Regnskab blev godkendt.

Budget blev godkendt

Forhøjelsen med 25 kr. for efteråret (2. halvår) blev godkendt

 

Der er ingen indkomne forslag.

 • Næstformand – Kasserer Jes vil gerne tage et år mere som kasserer. Søren Glasse vil derefter varetage posten. Nicole Glasse vil gerne tage rollen som næstformand. Velkommen til 😊.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren Glasse og Casper Plambech, velkommen til 😊.

Vi havde 50 brugte bolde som er blevet afleveret i Sandholmlejren. Det blev de meget glade.

Tak til Christoffer for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen gennem en årrække. Ligeledes tak til Camilla for hendes store arbejde i bestyrelsen